Промени в ЗДДС

В началото на м. декември м.г. бяха публикувани промени в Закона за данък върху добавената стойност,  които влязоха  в сила  в началото на 2013 г., като едно от най - важните изменения  беше облекчаването на режима на възстановяване на данъчен кредит по отношение на  облагаеми доставки, свързани с търговски сделки с леки автомобили.                                 

 

 

Противоречивата съдебна практика се свежда до две основни становища: съдът дължи произнасяне по гражданския иск, независимо от настъпилите основания за погасяване на наказателното преследване срещу подсъдимия и второто - след прекратяване на наказателното производство поради настъпване на някое от тези основания, съдът не може да продължи разглеждането на гражданския иск.

Съгласно чл. 45 - чл. 54 ЗЗД, определящи границите на деликтната, всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. Когато вредата е престъпление по смисъла на чл. 9, ал. 1 НК, то винаги е и деликт. Поради това качество на престъплението, то е източник и на облигационно правоотношение и пострадалият еса процесуално легитимиран да предяви в съдебната фаза на наказателното производство граждански иск за обезщетение на вредите от престъплението и да бъдат конституирани като граждански ищци.

 

 От факта на деянието, което обективира престъплението възниква материално наказателно правоотношение между държавата и дееца, по което държавата следва  да реализира неговата наказателна отговорност чрез наказателно преследване. Едновременно с това същият юридически факт създава деликтно правоотношение, по което увреденото лице - пострадалият от престъплението, което е и деликт, е носител на субективното право на обезвреда от причинителя на вредата, спрямо когото е повдигнато и внесено обвинение в съда за извършеното

В съдебната практика, е прието, че основанието на граждански иск в наказателния процес е деянието, предмет на обвинението. Деянието е общо правно основание за възникване на две материалноправни отношения, предпоставка за възникването на наказателна и гражданска отговорност. Тя се установява чрез наказателния процес.

Налице е  общ предмет на доказване в наказателното производство на двата вида отговорности - наказателната отговорност за престъплението и отговорноста за поправяне на виновно причинените вреди.

Логично е, че когато е приет за разглеждане граждански иск в наказателния процес, редът, съгласно които се осъществява защитата на правото на гражданите за обезщетяване на вредите от престъплението не следва да бъдат ограничавани от процедурата по НК. Защитата на материалното право по двете правоотношения има самостоятелен характер, макар и да се реализира в едно производство.

 

В качеството си на граждански ищец, пострадалият става субект и в съдебната фаза на наказателния процес и придобива самостоятелна възможност да брани интересите си.

 

Предвидената в закона петгодишна давност, която на основание чл.115 ЗЗД спира докато трае съдебният процес относно вземането е по-кратка от давността за наказателно преследване. При прекалено дълго продължаващ наказателен процес в предходната процесуална фаза е налице опасност този срок да изтече преди възможността за предявяване на иска по общия ред пред граждански съд.

 

Гражданския иск в наказателния процес е институт на НПК, като на ГПК се прилага в случаите, когато няма изрични указания по НПК.

 

При положение, че гражданският ищец встъпва в наказателния процес, той трябва да спазва разпоредбите на НПК и да използва доказателствените средства на същия закон.

 

Начинът на доказване – предмет и тежест е уреден в НПК и не се прилагат правилата на гражданското съдопроизводство.

 

Невъзможно е заявяване на искания, небазирани на наказателния процес /предварително изпълнение на присъдата по отношение на гражданския иск, спиране на, позоваване на презумпции предявяване на насрещен иск и т.н.

 

Тази особеност на гражданския иск обосновава неговия акцесорен характер и сочи на адхезионност на наказателния процес.

Гражданска отговорност в наказателния процес може да бъде потърсена и без да е установена наказателна отговорност на дееца, например при освобождаване от наказателна отговорност. Налице е задължение на наказателния съд да се произнесе по гражданския иск, не само при осъдителни, но и при оправдателни присъди, при положение, че е налице деликт.

 

Съдебните инстанции се произнасят отделно по гражданския иск.

 

1. Дължи ли се произнасяне по приетия за съвместно разглеждане в наказателния процес граждански иск от пострадалите, когато в хода на първоинстанционното разглеждане на делото и преди постановяване на присъдата, съдът прекрати наказателното производство, поради настъпване основанията по чл. 79, ал. 1 НК.

Съгласно чл. 79, ал. 1 от НК, намираща се в Глава IХ "Погасяване на наказателното преследване и на наложеното наказание", наказателното преследване се изключва при смърт на дееца, изтичане на предвидената в закона давност или когато е последвала амнистия.

 

 

При смърт на дееца липсва наказателноотговорно лице по материалното правоотношение с държавата. При давността е изтекъл определеният от законодателя срок, след който той приема, че поради твърде закъснялото във времето наказателно преследване, се губи смисълът на неговото предупредително и възпитателно въздействие върху дееца и върху останалите граждани. При амнистията се заличават или престъпния характер на деянието или последиците от осъждането. В трите хипотези се заличават само наказателноправните последици от извършеното деяние, докато гражданскоправните остават, тъй като деликтът съществува в правния мир и въпросът за отговорността за обезщетяване на причинените с него вреди трябва да бъде решен, при положение, че давността за вземането не е изтекла.

 

Давността в гражданското право, респективно тази за непозволеното увреждане по чл. 114, ал. 3, вр. чл. 110 ЗЗД, не познава абсолютен срок за погасяване на правото на иск за обезщетение. Когато гражданският иск е приет за съвместно разглеждане в наказателния процес на основание чл. 88, ал. 1 НПК, поради отсъствие на специални правила, действа гражданско-правната уредба за давността спрямо вземането. Съгласно нормата на чл. 115, б. "ж" ЗЗД и дадените указания в ТР № 5 от 05.04.2006 г. на ОСГК и ОСТК по т. д. № 5/2005 г., давността спира при предявяване на гражданския иск и докато трае съдебният процес, а според предписаното в чл. 116, б. "б" ЗЗД, давността се смята за прекъсната, с предявяване на граждански иск, на възражение или искане за започване на помирително производство, но при условие, че същите бъдат уважени.

 

Следователно ако се приеме, че при прекратяване на наказателното производство по реда на чл. 289, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. т. 2 - 4 НПК, вр. чл. 79, ал. 1 НК, първоинстанционният съд прекрати и производството по предявения и приет за съвместно разглеждане в процеса граждански иск, то конституираният граждански ищец може да се ползва само от спиращото действие на давността по чл. 115, б. "ж" ЗЗД, но не и от предвидените в чл. 116, б."б" ЗЗД правни последици. Това поставя пострадалия от престъпление пред обективната невъзможност да организира и упражни правото на иск за обезщетение, по общия ред пред граждански съд, в оставащия период от време на предвидената в закона петгодишна давност, в случаите на прекомерно забавяне на разглеждането на делото в досъдебното производство, спрямо което са неприложими разпоредбите на чл. 115, б. "ж" и чл. 116, б. "б" ЗЗД.

 

Гражданският иск подлежи на разглеждане отделно от наказателната отговорност на подсъдимия и самостоятелността му в наказателния процес е обусловена и гарантирана от действащите правни норми в НПК, чието съдържание не създава повод за различна интерпретация при правоприлагането.

 

Следва да се приеме, че приет за съвместно разглеждане в наказателния процес, искът трябвада се разгледа, освен ако производството не бъде прекратено, като в този случай гражданският иск може да се предяви пред гражданския съд. От тълкуването на цитирания текст с нормите, предвиждащи основанията за прекратяване на съдебното производство се извежда, че правилото обхваща само хипотезите по чл. 249 НПК и чл. 288 НПК. Разпоредбата на чл. 249 НПК е относима за етап на съдебното производство, предхождащ приемането на гражданския иск - подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание и сочи на допуснати отстраними съществени процесуални нарушения в досъдебната фаза, ограничили правата на обвиняемия, на неговия защитник, на пострадалия или на неговите наследници, предпоставящи прекратяване на съдебното производство и връщане делото на прокурора. Предвидените в чл. 288 НПК основания касаят правомощия на първоинстанционния съд за прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на съответния прокурор, при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, накърняващи правата на обвиняемия или на неговия защитник, или при установяване, че престъплението подлежи на разглеждане от друг родово компетентен съд.

 

Тези основания са извън обсега на визираните в чл. 79, ал. 1 НК, погасяващи наказателната отговорност.

 

Ето защо ОСГК приема, че когато съдът прекрати наказателното производство поради настъпване основанията по чл. 79, ал. 1 НК, той дължи произнасяне по гражданския иск.

 

В Глава XXI - "Въззивно производство", както и в Глава XXIII - "Касационно производство" на НПК липсва изрична разпоредба, уреждаща компетентността на съда при възникнали основания по чл. 79, ал. 1 НК, в случаите на направено от подсъдимия волеизявление за прекратяване на наказателното производство, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 3 НПК.

 

Наложителността от произнасяне на въззивната /касационна/ инстанция по приетата претенция за обезвреда е обусловена и от наличието на съдебен акт, постановен при реализирана от компетентния орган процесуална и доказателствена дейност - предмет на съдебен контрол, при упражнено право на жалба или протест от страните в процеса.Адвокат.

 

С първоинстанционната присъда и въззивното решение вече е налице произнасяне по въпроса за това извършено ли е деянието от дееца и виновно ли е то, като е ангажирана или не неговата наказателна и гражданска отговорност. С оглед даденото тълкуване в Постановление № 9/1961 г. на Пленума на ВС, че основанието на гражданския иск в наказателния процес е деянието, а не престъплението, то дори съдът да не може да се произнесе по въпроса дали деянието е престъпление, остава задължението му да вземе отношение по въпроса дали не е деликт, от който произтича гражданска отговорност. Това е улеснено предвид наличното вече произнасяне от първоинстанционния, респективно от въззивния съд, които са извършили изискуемите се действия по събиране и проверка на доказателствата, релевантни както досежно наказателната, така и за гражданската отговорност на дееца.

 

Произнасянето по гражданския иск от въззивната и касационна инстанции изключва  опасността от изтичане на давностния срок по чл. 114, вр. чл. 110 ЗЗД, погасяващ правото на иск относно вземането и гарантира на пострадалия, конституиран в качеството на граждански ищец, достъп до съд и разглеждане на претенцията за обезвреда в разумен срок.Адвокат.

 

Принципно, въпросът за изтекла погасителна давност по чл. 110 ЗЗД е такъв по съществото на делото и по основателността на иска. Той е неотносим към предпоставките за упражняване на правото на иск. Давността е институт на материалното право и не засяга субективното право, чиято защита се търси в процеса, а касае само правото на иск. Давността не се прилага служебно /чл. 120 от ЗЗД/, може да бъде прекъсвана или спирана и затова основателността на възражението на длъжника за давност подлежи на установяване в процеса, както и останалите правнорелевантни факти и обстоятелства. При изтичане на погасителната давност се погасява само правото на иск (на принудително изпълнение), не и самото субективно право, чиято защита се търси, поради което носителят му остава активно легитимиран да предяви иска за вземане, погасено по давност. При направено възражение за изтекла погасителна давност, съдът следва да се произнесе със съдебния си акт по съществото на делото, след установяване на фактите във връзка с възражението, изслушване на възражението на другата страна за неизтекъл давностен срок, за неговото спиране или прекъсване и т. н. В тези случаи е незаконосъобразно прекратяването на производството по иска с определение и това се отнася както за първоинстанционното разглеждане на делото, така и за въззивната проверка.Адвокат.

 

В случаите на погасяване на наказателното преследване на някое от основанията по чл. 79, ал. 1 от НК, съдът може единствено да констатира наличието им и отношението на дееца към настъпилия юридически факт и да прекрати наказателното производство по делото, но има възможност да извърши дължимата проверка във връзка с направеното възражение за давност. Така че, в случаите на решаване на делото по същество и постановяване на присъда (решение), съдът ще може да се произнесе по възражението, като отхвърли иска, ако са налице условията за това.

 

На основание гореизложените разсъждения, съдът приема, че:

 

1. Съдът се произнася по приетия за съвместно разглеждане в наказателния процес граждански иск, предявен от пострадалия, когато в хода на първоинстанционното разглеждане на делото и преди постановяването на присъдата настъпи някое от основанията по чл. 79, ал. 1 НК, и наказателното производство бъде прекратено.

 

2. Въззивната и касационната инстанции се произнасят с решение по приетия за съвместно разглеждане граждански иск, ако някое от основанията по чл. 79, ал. 1 НК настъпи при разглеждането на делото в тези инстанции и наказателното производство бъде прекратено.

 

3. Възражението за изтекла погасителна давност по чл. 110 ЗЗД по отношение на приетия в наказателното производство граждански иск, е по съществото на делото и съдът се произнася по него с присъдата/решението, като отхвърля иска, ако са налице условията за това.

 

Държавният план за увеличаване броя на сградите с ниско потребление на енергия, който ще бъде приет ще включва разработка на указания относно техническите характеристики за такива сгради, обективирани в наредба,времето на действие и перспективите за увеличаване броя им, катко и приемане на комплекс от финансови мерки за стимулиране на изграждането на енергийно ефективна инфраструктура

 

Техническите характеристики на сградата преди въвеждането в експлоатация ще бъдат удостоверявани със сертификат за съответствие с проектните енергийни показатели. Същият ще се издава на база изготвеният архитектурен проект на сградата. Притежателите на отделни жилища ще могат да получат екземпляр  от удостоверението за енергийни характеристики на сградата, като оригиналът ще се съхранява от избрано от етажните собственици лице.

 

Съществена новост е, че случай на продажба или отдаване под наем, показателят специфичен годишен разход на първична енергия ще се се отбелязва в публикуваните обяви за продажба или отдаване под наем. Законовият ред  за издаване на сертификат за проектни енергийни характеристики се ще бъде определен със специална наредба.  Извършва се проучване с цел да бъде установено специфичното потребление на енергия и перспективите за намаляването му, както и евентуални мерки за подобряване енергийните показатели.

 

Всички сгради за обществено ползване с РЗП над 500 кв.м ще подлежат на задължително сертифициране. Обществени сгради няма да може да се продават, ако не се представи сертификат за енергийни показатели, за  частни жилища няма забрана При наемане на сграда или нея наемодателят ще трябва да представи копие на сертификата за енергийни характеристики.

 Проверка на загряващи котли и климатични инсталации

 

Ще бъдат проверявани  отоплителни инсталации с водогрейни котли с мощност над 20 kW в сгради за обществено обслужване.

 

Беше прието проверката задължително да включва преглед  на състоянието на достъпните части от отоплителни инсталации, КПД на водогрейните котли, както и на оразмеряването на котлите в съответствие с нуждите от отопление на сградата. Прегледът няма да се извършва,, ако в периода между две проведени проверки няма промени в отоплителната. Инспекцията следва да се извърши през отоплителния период при действащи отоплителни инсталации.

 

Пъроначалната инспекция на техническата годност на  монтирани отоплителни котли в нови сгради се извършва във връзка с  изследваното на енергийните показатели на сградата след въвеждането и в експлоатация. Причина да бъдат приети измененията е задължението за  транспониране в българското право   на Директива 2006/112/ЕС. С приетото по същество се възстановява правната уредба по ЗДДС  в състоянието  преди датата на присъединяването на България към Европейския съюз.  Големите печеливши от настоящата промяна са лизинговите дружества, които  ще могат да увеличат продажбите на фона на стагниращия вътрешен пазар.

 

По отношение на дефиницията  за лек автомобил, отпада изискването при определяне на броя на седалките в един автомобил да се взимат предвид единствено тези, които са поставени фабрично от производителя, което беше основният препъникамък за бизнеса  при досегашната уредба.  Това означава, че относно правото на приспадане вече ще се вземат предвид и допълнително монтираните седалки, т.е, ако автомобилът е имал четири фабрични седалки и допълнително се монтират още две, то той вече няма да  се счита за  лек  за целите на данъчното законодателство, като собственикът му ще има право на възстановяване.

 

Отпада ограничението  за възстановяване на данъчен кредит върху  наети леки автомобили. Например, при договор за наем на лека кола, сключен след изменението на закона  между две български фирми наемателят ще има право на  данъчен кредит върху  ДДС за наема, ако  автомобила се ползва  за облагаеми доставки, т.е, свързани с предмета на дейност на дружеството.

Към договор за наем се приравняват договорите   за оперативен лизинг на леки автомобили, защото по своята същност те това отново е наем, а що се отнася до договорите за финансов лизинг с  опция за прехвърляне на собствеността, настоящата съдебна практика позволява ползване на данъчен  кредит в  случая,  с изключение на допълнителното плащане, което се дължи след упражняване на опцията, за което няма да има право на приспадане.

 

Отпада  ограничението за приспадане на данъчен кредит при таксиметрови услуги с леки автомобили,  извършвани между юридически лица (имайки предвид, че ДДС е косвен данък). В настоящия случай,  ако след  м. януари т. г.таксиметрова  фирма предоставя  подобни услуги на друга българска  компания, то втората  ще има право на данъчен кредит за облагаемите доставки. Следва също да се има предвид, че доставките трябва да са във връзка с предмета на  компанията, ползвател на услугите, за да може тя да има право на данъчен кредит.

  Налице са и изрични допълнения в закона, които по волята на законодателя признават правото на данъчен кредит за следните случаи, а именно ако таксиметровите автомобили се ползват единствено или са свързани с:

  - транспортни и охранителни услуги, таксиметрови услуги, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба;

-  препродажба;

-поддръжката;

-  ако превозните средства ссе използват и за дейности, различни от изброените,  ако поне  от изброените по-горе  дейности  притежава качеството  основна дейност за лицето, което претендира възстановяване на данъчен кредит.

 

 Съгласно т. 18а от ДР на ЗДДС цитираната разпоредба „Основна дейност” е дейността на данъчнозадълженото лице, когато общата стойност на извършените доставки по една или повече дейности представлява повече от 50 на сто от общата стойност на всички изпълнени от лицето доставки през последните 12 месеца преди текущия месец, независимо дали са изтекли 12 месеца от регистрацията по ЗДДС

 Така,  ако доходите  от отдаване наем на леки автомобили превишават 50% от общите доходи на едно дружество, те ще могат да бъдат квалифицирани като основна дейност, като дружеството ще има право на  данъчен кредит и за други облагаеми доставки, който не се използват за отдаване под наем или други транспортни услуги.Законовите промени дават възможност на компаниите, регистрирани по ДДС да обновят автопарка си при облекчени условия. Създава се възможност компаниите да регистрират транспортни дружества, като за всички леки автомобили в тях, включително и относно съответните  разходи ще може да се ползва данъчен кредит

адвокат преварителен договор, адвокат