Какво представлява търговският арбитраж

Арбитражният процес е алтернативен способ за водене и разрешаване на спорове предимно между физически и юридически лица, с изключение на такива за права върху недвижими имоти. Предимство на арбитражното производство е бързина на разглеждане на делото, като  арбитражното решение притежава същия стабилитет и непререшаемост, както решенията, издадени от обикновените съдилища.

Основание за разглеждане на делото от арбитражен съд е наличието на арбитражна клауза. Неявяването на страните не е пречка за даване ход на делото.

Случаите на отмяна на арбитражно решение от ВКС са редки и звучи абсурдно, но под предлог за бързина неправилност и необоснованост не са основания за оспорване. На практика арбитражът и арбитражните съдилища обслужват кредиторите и преди всичко едрия бизнес, което е очевидно и от почти нулевия брой отхвърлящи претенциите решения.

Особеност на арбитражното производство е, че арбитражните съдилища не са органи на държавна власт и поради това не са задължени да се придържат към практиката на обикновените съдилища и ВКС. Страните по делото и особено по-слабата икономически нямат друга защита освен компетенцията и морала на арбитъра, ето защо въвеждането на арбитражни клаузи в договорите  трябва да се обмисля грижливо. Не бива да се забравя също, че арбитражните решения са едноинстанционни и подлежат на незабавно изпълнение, докато решенията на обикновените съдилища могат да се обжалват на три инстанции.

Дори и при липса на арбитражна клауза, неподаването на възражение с отговора на исковата молба или неосигуряването на процесуално представителство се третира като съгласие делото да бъде разгледано от арбитражен съд.

Адвокат Тодор Мангъров, София предоставя комплексна защита и процесуално представителство на физически и юридически лица по арбитражни дела пред всички съдилища в страната. Кантората осигурява процесуално представителство и консултации по всички въпроси, свързани с конкретни арбитражни дела, така също с предварителна арбитрируемост на търговски спорове, избор на арбитражни съдилища и арбитри, проучване на перспективите за обжалване на арбитражни решения пред ВКС и др.