Особености на арбитражното производство

Търговският абитраж и арбитражният процес са алтернативен способ за водене и разрешаване на спорове, породени от оборота, с изключение на такива за права върху недвижими имоти. Арбитражното производство осигурява  бързина, а  съдебното решение притежава същия стабилитет и непререшаемост, както решенията, издадени от държавните съдилища.

В отличие от традиционното правораздаване, решаващият орган в арбитражното производство разполага с широка гама от правомощия  да реши кои  правила от гражданското законодателство да приложи при разглеждане на  делото, ето защо от съществена важност е процесуалното представителство да се ръководи от адвокат – специалист по арбитражно право и процес.

Основание за разглеждане на делото от арбитражен съд е наличието на арбитражна клауза. Неяваването на някоя от страните не е пречка за разглеждането му. Случаите на отмяна на арбитражно решение от ВКС са изключение, а отменително основание най-често е неправилно призоваване или противоречие със съществуващият обществен ред.

Важно е да се знае, че неправилност и необоснованост не са основания за отмяна на арбитражно решение. На практика арбитражния процес е инструмент, създаден за защита на едрия бизнес, в чиято услуга действат многото арбитражни съдилища - около двадесет и пет и повече с тенденция за увеличение.

Особеност на арбитражното съдопроизводство е, че арбитражните съдилища не са задължени да се придържат към практиката на Върховният касационен съд. Това е така, защото арбитражният съд не е съд в общоприетия смисъл на думата  -  орган на държавна власт, а е особена по правомощията си частна правораздавателна институция, която се създава под формата на организация с идеална цел и под предлог за  бързина  на производството често действа откровено в услуга  на ищците и кредиторите.

Решенията на арбитражните съдилища притежават изпълнителна сила и подлежат на изпълнение на общо основание от държавните и частни съдии изпълнители.

Важно е да се знае, че дори и при липса на арбитражна клауза, липсата на възражение, направено с отговора на исковата молба или в първото заседание по делото се третира като съгласие същото да бъде разгледано от арбитражен съд.

Адвокат Тодор Мангъров, София предоставя комплексна защита и процесуално представителство на физически и юридически лица по арбитражни дела пред всички съдилища в страната. Можете да разчитате на нас за компетентен съвет по въпроси, свързани с процесуално представителство по арбитражни дела, консултации във връзка с предварителна арбитрируемост на търговски спорове, избор на арбитражен съд и арбитри по конкретни казуси, проучване на перспективите за обжалване на арбитражни решения пред ВКС и др.