За какво може да се подаде жалба до Европейският съд в Страсбург

Европейският съд по правата на човека е международна съдебна институция със седалище в гр. Страсбург. Състои се от брой съдии, равен на броя на страните членки на Съвета на Европа, подписали Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

Съдът се ръководи от Конвенцията за защита на правата на човека, а целта на създаването му е на наднационално ниво да бъде регламентирана защитата съобразно допълващите Протоколи № 1, № 4, № 6, № 7 и № 11.

Инициирането на производството се осъществява посредством жалба, написана на български или английски език. Оплакването може да бъде свързано с нарушаване на основните човешки права, на първо място накърняване на правото на живот, случаи на грубо или унизително отношение по време на следствието, забавяне при разглеждане на делата, нарушения на правото на справедлив съдебен процес и ефективни средства на защита, липса на или ниско качество на разследването, ограниченост на наказанията единствено до предвидените в закон, действал по време на извършване на деянието, недопустимост на лишаване от свобода за парични задължения, свобода на мисълта, изповеданията и изразяването на мнение, свобода на сдружаванията и придвижването, защита на правото на собственост и извличането на дивиденти, недопускане на дискриминация  и др.

Жалбоподател може да бъде физическо лице или юридическо лице, лично жертва на нарушение, което е осъдено с решение на последната инстанция на националния съд. До сезирането на Съда трябва да са изчерпани всички национални средства за защита.

Жалбата следва да третира нарушение, извършено от орган на държавна власт, национален съд съд или публична администрация и може да бъде подадена в шестмесечен срок от влизане в сила на решението по казуса на последната съдебна инстанция на страната - членка. В случай, че срокът е изтекъл, жалбата не може да се приеме за разглеждане, дори и да отговаря на критериите за допустимост, в такъв случай следва да се инициира възобновяване на производството и след постановяване на крайния акт да се сезира Съда. За иницииране на производството не се заплащат съдебни такси. След получаването на оплакването администрацията на съда изпраща формуляр, който трябва да бъде попълнен и изпратен обратно на Съда.

Представителството чрез адвокат не е задължително, но е препоръчително с оглед необходимостта от познаване и позоваване на богатата практика на съда, която от създаването му наброява над 10 000 решения по разнообразни казуси.

В случай, че счете жалбата за допустима, съдът най-напред указва на страните възможността за уреждане на спора чрез споразумение, като ако не бъде достигнато до такова се присъжда финансова компенсация. В този случай държавата възстановява разходите, направени по поризводството. Важно е да се отбележи, че ако бъде установено, няма нарушение, жалбоподателят не дължи съдебни разноски или други разходи.

Адвокат Тодор Мангъров, София предоставя компетентна юридическа помощ и стратегическо планиране на дела, свързани с нарушения на правата на човека пред българския съд, преценка на съвместимоста на националното законодателство с практиката на Европейския съд по правата на човека в Страсбург и др.