Ако разводът не може да бъде избегнат

В случай, че взаимоотношенията между страните са дълбоко и непоправимо разстроени, прекратяването на брака може да стане чрез развод по взаимно съгласие или по исков ред.

При развод по взаимно съгласие е необходимо е да бъде подадена молба за развод, където да бъде изразено съгласие и непоколебимо намерение си за прекратяване на брака.  Страните представят споразумение, което урежда имуществените последици от развода, а съдът не разглежда и не се произнася по въпроса за вината. В споразумението следва да бъде разрешен въпросът за родителските права и местоживеенето на децата, режима на лични контакти, дължимата издръжка, ползването на семейното жилище и фамилното име след развода.

Споразумението може да бъде писмено или устно - заявено в съдебно заседание. В него могат да бъдат уредени и имуществени въпроси (да се прехвърли собственост върху вещи и имоти, да се извърши делба и др., като в този случай съдът събира отделна държавна такса. 

Упражняването на родителските права и издръжката на децата могат да бъдат изменяни при промяна в обстоятелствата.

след утвърждаване на съдебното решение споразумението, както и решението не подлежат на обжалване.

Ако липсва съгласие за прекратяване на брака единствена възможност е развод по исков ред.  В този случай мотивите за прекратяване на брака трябва да се докажат, а съдът задължително се произнася по въпроса за  вината. Тя е значение за разноските по делото, като ако бъде установено, че липсва вина за разстройството на брака, разноските се поделят между двамата съпрузи.

Важен е въпросът за ползването на  на семейното жилище, а решението се взема, като се отчетат интересите на децата, вината и материалното и здравословното състояние на съпрузите.

В течение на делото исковото производство може да се трансформира в такова по взаимно съгласие.

При проблемно развитие на брачните отношения адвокат Тодор Мангъров, София предоставя висококвалифицирани юридически консултации и процесуално представителство  при искове развод по взаимно съгласие и по вина на партньора;

Осигуряваме консултации и експертиза при искове за собственост след постановяване на съдебното решение за развод;

Консултации при спорове за определяне  на по-голям дял от  семейното имущество

Юридически съвети  относно размера на издръжката и принудителното и събиране, както и упражняването на родителските права;

Процесуално представителство при определяне режим на лични отношения между родители и деца;

Съвети относно заместване съгласието на родителя със съдебно решение  при извеждане на дете извън границите на страната;

Консултации относно искове за оспорване на произход от дете, оспорване на бащинство и припознаване и осиновяване;

Изготвяне, заверка и регистрация на брачни договори и др.