Пътно -транспортно произшествие. Какви са правата ни

В случай на катастрофа адвокат Мангъров, София е на разположение за спешна юридическа консултация и предприемане необходимите мерки за обезщетение на претърпените вреди.

Важно е да се знае, че при случай на смърт или телесна повреда на пътуващите в моторно превозно средство на градския транспорт, държавата в лицето на транспортното предприятие  е длъжна да възстанови вредите, като преведе авансово плащанията, необходими за посрещането на непосредствените икономически потребности на пострадалите лица.

Отговорността на виновното лица може да бъде в различни направления - гражданска, наказателна, административнонаказателна, дисциплинарна и др. Характерът и зависи от тежестта на нарушението и дали са причинени  материални вреди или телесни повреди. Пострадалото лице има възможност да претендира обезщетяване по гражданскоправен ред, а извършителят отговаря наказателно в случаите, предвидени от закона.

При настъпване на пътнотранспортно произшествие пострадалият може да търси обезщетение както от застрахователя на лицето, причинило катастрофата, така и пряко от виновното лице. Не е маловажно към кого пострадалият има право да насочи иска си си - срещу материално обезпечен застраховател или срещу физическо лице с неизвестно имущество. Съдебната практика приема, че пострадалият има право на избор и предяваването на иск към едно от лицата не погасява правата срещу другото лице.

В случай на възникване на застрахователно събитие или пътнотранспортно произшествие относно пешеходци, пътници или водачи на МПС, както и при пострадали при катастрофи бихме могли да съдействаме за следното:

 

Процесуално представителство при претендиране на обезщетения при наранявания и смъртни случаи. Обезщетението обичайно обхваща имуществени и неимуществени вреди и възмездява страданията вследствие на загуби на близки и роднини;

Процесуално представителство при претендиране на имуществени вреди при инвалидност и пропуснати ползи при намалена работоспособност. При настъпване на инвалидност пострадалото лице придобива право на пенсия за намалена работоспособност, ако вече не може вече да упражнава труд на предишната си длъжност поради медицински противопоказания, а работодателят му няма възможност да го трудоустрои;

Претендиране на вреди във връзка с влошаване на състоянието на пострадалия. Ако здравето на пострадалия бъде допълнително увредено в сравнение със състоянието, при което е присъдено първоначалното обезщетение, дължи се ново обезщетение за последващото влошаване, ако то се намира в причинна връзка с увреждането;

При ексцес за пострадалия възниква ново вземане за обезщетение, различно от първоначално предявеното, което произтича от влошаването на  състояние на пострадалия. Обезщетението в случая е само за новите вреди, които следва да се добавят към вече възмездените;

Защита на водачи на МПС, предизвикали ПТП.