Защита при проблем с т.нар. ,,бързи кредити"

Какво означава т.нар. ,,бърз кредит"? Това е кредит, който по правило се отпуска при значително по-висока лихва от обикновените банкови кредити. Стойността му може да надхвърли пет и повече пъти отпусната сума, дори и лихвеният процент да не надвишава максимално допустимия по Закона за потребителския кредит. Често компаниите заобикалят закона, въвеждайки високи незаконни неустойки за непредоставени банкови гаранции или поръчители, а веднъж влязъл в съда, кредитът се оскъпява още повече от начислените адвокатски хонорари и такси по съдебното изпълнение. 

Бързите кредити по правило се отпускат за кратък период от време и са източник на значителни доходи, ето защо в България те се предлагат от повече 200  финансови институции, някои от които натрупали капитала си по не съвсем ясен начин. Значителна част от компаниите недобросъвестно се възползват от тежкото финансово състояние на своите клиенти и липсата на юридическа подготовка и откровено  злоупотребяват с доверието им. Договорите за кредит по правило се изготвят по неясен и заблуждаващ начин, а кредитополучателите често научават за основни свои права, например за правото едностранно да се откажат от кредита едва в съдебната фаза на разглеждане на спора, когато съответните преклузивни срокове са вече изтекли.

Изключително недобросъвестна практика, която е често ползвана, без да е забранена от закона е фирмата-кредитор да иска издаването на изпълнителен лист за всяка месечна вноска, без да обявава предсрочна изискуемост на кредита. Съвсем законно се начисляват адвокатско възнаграждение и съдебно-изпълнителски такси и разноски, а по този начин и без това високата цена на кредита се оскъпява още повече и се превръща в средство за откровено изнудване на кредитополучателите. Не бива да се забравя, че в голямата си част ползвателите на услугите са хора в тежко материално положение, които не могат да изтеглят кредит от банка и трудно биха могли да си позволят разноски за адвокатска защита.  Веднъж изтеглен, кредитът се превръща в непосилно бреме, което често води до продажба на имущество и съсипване на човешки съдби.

Въпреки всичко има изход. На фона на ниското доверие в правораздавателните органи действително е учудващо, но голяма част от съдебните решения са в полза на потребителите. Съдът ясно разграничава нелоялните търговски практики и неравноправни клаузи в договорите, въвеждани от фирмите за бързи кредити и най-често постановява връщане на чистата сума по кредита или главницата, както и законната лихва от датата на получаването му. Договорът се обявява за нищожен, но остават проблемите с вече наложените запори и разноските по заведените изпълнителни дела, които често са предмет на отделни съдебни спорове.

Изводът е само един: ползвайте така наречените ,,бързи кредити" само в краен случай и при ясен план за връщането им, а ако изпаднете в затруднение, непременно се обърнете към адвокат.