Отказ за изплащане на застрахователни обезщетения

Адвокат Тодор Мангъров, София предоставя висококвалифицирани консултации по всички въпроси в сферата на застрахователното право и процес. Притежаваме теоретичен и практически опит във воденето на дела за изплащане на обезщетения в областта на животозастраховането, медицинските застраховки, автомобилното и професионалното застраховане и др.

За да откажат изплащането на договорените застрахователни обезщетения, застрахователните дружества използват липсата на юридическа подготовка на застрахованите лица, разчитайки, че евентуално ограничени финансови възможности ще препятстват осигуряване на юридическа защита за съдебно търсене на застраховката.

Нерядко компаниите намаляват дължимите обезщетения или директно отказват изплащането им, позовавайки се на формална аргументация или несъществени пропуски от страна на застрахованите лица, които не могат да обосноват постановяването на отказ.

При претенция за изплащане на вреди от застрахователно събитие трябва да се знае, че срокът за отговор на застрахователя по застрахователна претенция не може да бъде по-дълъг от 15 дни. Той започва да тече от деня, в който застрахованият е уведомил на застрахователя за настъпването на застрахователното събитие и е представил всички необходими документи за удостоверяване на щетата. Плащане на претенцията може да бъде отказано в редки случаи и само съобразно разпоредбата на чл. 211 от КЗ. Препоръчително е преди да се откажете да потърсите правата си да се обърнете към опитен адвокат по застрахователни дела, който ще оцени възможностите за завеждане на съдебен иск.

За да се образува производство за доброволно изплащане на щета по полица ,,Гражданска отговорност", пред застрахователя е необходимо да бъде представена информация за застрахователната полица на виновния водач, както и установителен протокол за произшествието. 

Добре е винаги е да се правят копия на всички документи, които се завеждат при застрахователя. Разписката за вече предадените такива трябва да се съхранява грижливо. 

Застрахователните компании често изплащат доброволно изплащат твърде ниски обезщетения. Съществува и друг проблем, а именно, че пострадалите лица често са принуждавани да подписват писмени споразумения за частичен отказ от бъдещите искове, което препятства защитата на материалното право в съда. Преди подписване на споразумение за получаване на частично обезщетение отново е необходима консултация с адвокат по  застрахователни дела.

Адвокатска кантора Тодор Мангъров може да защити правата ви в съдебни производства за изплащане на застрахователни обезщетения при пътнотранспортни произшествия, лекарски грешки, автомобилни застраховки, застраховки живот и др.