Сделки с недвижими имоти и вещни спорове

Адвокат Тодор Мангъров, София предоставя широк спектър от услуги във връзка с покупката на недвижими имоти. Осигуряваме  юридическа помощ и на англоговорящи чужденци при имотни инвестиции и регистрация на юридически лица в България.

Предлагаме съдействие и консултации при покупка на недвижими имоти, вписване на ипотеки, промяна на статута на недвижими имоти и др., както и цялостно представителство при водене на преговори, подготовка и сключване на предварителни договори, подготвка на нотариални актове, проверка за вещни тежести и правилно деклариране на имотите и финализиране на административни процедури.

Осигуряваме защита и консултации при отдаване под наем на търговски площи, офиси и сгради на територията на страната, данъчноправни консултации във връзка с вещноправния статут на недвижими имоти и др.

Адвокат Мангъров ще ви помогне разрешаване на проблеми, свързани със спорове при съсобственост и етажна собственост, учредяване на суперфиции, право на ползване, подобрения, приращения и присъдиняване и др.

Компетенцията и ангажиментите ни включват подготовка и проверка на документи във връзка с вещноправния статут на имота и наличието на ипотеки, вписани искови молби и други тежести;

Подготовка на проекти за предварителни договори, проекти за нотариални актове, договори за наем, вписване на договори за наем;

Спорове, породени от самоуправство;

Ревандикационни искове и други нарушения на правото на собственост;

Въвеждане в експлоатация на строежите, оспорване на строителни забрани, узаконяване на сгради, разрешителни режими, представителство пред ДНСК и др.

Подготовка на договори за строителство, обезщетения, проектиране, подизпълнение и строителен надзор;

Вписване на възбрани, искови молби и ипотеки по партидите на съответните недвижими имоти;

Регистрация на ЖСК;

Реституция и въпроси, свързани с възстановяването на собствеността;

Издаване на удостоверения за тежести, данъчни оценки, извадки от кадастрални планове, скици и др.;

Изключване на имоти от Натура 2000, планове за управление и др.