Ако бракът не може да бъде запазен

В случай, че взаимоотношенията между страните са непоправимо разстроени, прекратяването на брака може да стане чрез развод по взаимно съгласие или по исков ред.

При развод по взаимно съгласие е необходимо е да бъде подадена молба за развод, където да бъде  изразено твърдо намерение си за прекратяване на брака. Изготвя се споразумение, което урежда имуществените последици от развода. Съдът не се произнася по въпроса за вината. Споразумението разрешава въпроса за родителските права, личните отношения и издръжка и ползването на семейното жилище и фамилно име след развода.

Могат да бъдат засегнати и имуществени въпроси, като в този случай съдът събира отделна държавна такса. Издръжката може да бъде изменяна при промяна в обстоятелствата.

При развод по исков ред вината трябва да се докаже и тя е значение за родителските права, семейното жилище и разноските по делото. Ако няма деца, въпросът за семейното жилище се разрешава, като се  вземат предвид материалното и здравословно състояние на съпрузите.

При проблемно развитие на брачните отношения адвокат Тодор Мангъров осигурява процесуално представителство  при прекратяване на брака чрез развод по исков ред и взаимно съгласие, включително:

Прекратяване на брака между съпрузи с различно гражданство. Валидизация;

Помощ при спорове за определяне  на по-голям дял от  семейното имущество;

Консултации относно издръжката и принудителното и събиране, увеличаване на размера и упражняването на родителските права;

Определяне на режим на лични отношения между родители и деца;

Заместване съгласието на родителя със съдебно решение  при извеждане на дете извън границите на страната;

Пълно и непълно осиновяване;

Консултации и процесуално представителство при искове за оспорване на произход от дете, оспорване на бащинство и припознаване и осиновяване;

Изготвяне, заверка и регистрация на брачни договори и консултации във връзка с избора на режим на правото на лична собственост по време на брака и след прекратяването му и др.